od 09 do 15 listopada 2022 do godziny 14:00, D-10 III p. pok. 327 lub 328Dokumenty do pobrania - Uwaga! obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności

Statut AGH Załącznik nr1 §6 pkt.2
"Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu...."
Wymogi stawiane kandydatom zawarte są w Karcie Zgłoszenia Kandydata.
Odpowiedzialność za ich spełnienie spada na kandydata.