Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Projekty, które uzyskały finansowanie Narodowego Centrum Nauki

MAESTRO

 • prof. Józef Korecki, Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych
 • prof. Janusz Toboła, Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych
 • SYMFONIA

 • Konsorcjum z IBD PAN, dr inż. Paweł Hottowy, Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynierii
 • HARMONIA

 • Konsorcjum z PW, prof. Mariusz Przybycień, Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymencie STAR przy akceleratorze RHIC w BNL
 • prof. Mariusz Przybycień, Badanie oddziaływań elektronów z protonami w eksperymencie ZEUS na akceleratorze HERA w ośrodku DESY w Hamburgu
 • konsorcjum z IFJ PAN, prof. Danuta Kisielewska, Eksperyment ATLAS: doświadczalna weryfikacja Modelu Standardowego i poszukiwania sygnałów Nowej Fizyki przy energiach LHC
 • prof. Władysław Dąbrowski "Rozwój detektorów pozycjoczułych opartych na technologii gazowych powielaczy elektronów w ramach projektu RD51"
 • dr inż. Paweł Hottowy "Elektryczna stymulacja siatkówki oka z rozdzielczością pojedynczych komórek zwojowych w eksperymentalnym modelu in-vitro zaawansowanej protezy dla niewidzących"
 • konsorcjum z IFJ PAN, dr inż. Tomasz Szumlak, "Badanie zjawiska łamania symetrii CP oraz poszukiwanie Nowej Fizyki w eksperymencie LHCb".
 • prof. Mariusz Przybycień, „Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC”.
 • konsorcjum z IFJ i NCBJ, dr hab. inż. Tomasz Szumlak "Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb"
 • konsorcjum z IFJ, dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, "Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy energiach LHC"
 • konsorcjum z IFJ, dr Leszek Adamczyk "Badanie elastycznych i miękkich dyfrakcyjnych oddziaływań proton-proton z użyciem komponenty ALFA detektora ATLAS przy LHC"
 • prof. Mariusz Przybycień, "Badanie dyfrakcji i natury spinu protonu w oddziaływaniach protonów i ciężkich jonów w eksperymencie STAR na akceleratorze RHIC"
 • OPUS

 • dr inż. Przemysław Wachniew, Opracowanie i weryfikacja nowej metodyki oznaczania koncentracji ołowiu Pb-210 w osadach, glebach i torfach za pomocą spektrometrii gamma na potrzeby badań środowiskowych
 • prof. Krzysztof Wierzbanowski, Badanie procesu walcowania asymetrycznego metali o sieci regularnej i heksagonalnej w aspekcie uzyskiwania struktury ultra-drobnoziarnistej
 • prof. Janusz Adamowski, Symulacje komputerowe zależnego od spinu transportu elektronowego w półprzewodnikowych drutach kwantowych
 • dr inż. Jakub Cieślak, Badania własności fazy sigma w układach trójskładnikowych zawierających żelazo
 • dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Modelowanie transportu ładunku w nanostrukturach półprzewodnikowych z bramką skanującą
 • konsorcjum z IFJ PAN, prof. Mariusz Przybycień, Badanie dyfrakcji, fotoprodukcji i nowej fizyki z wykorzystaniem tagerów protonów w przód w eksperymencie ATLAS na LHC
 • konsorcjum z IFJ PAN, prof. Marek Idzik, Projektowanie nowatorskich detektorów pikselowych w technologii SOI dla fizyki cząstek
 • prof. Marek Idzik, Projekt nowatorskiego wielokanałowego układu konwersji analogowo-cyfrowej z szybką serializacją danych, o ultra niskim poborze mocy, z wykorzystaniem zaawansowanych sub-mikronowych technologii CMOS
 • dr hab. inż. Andrzej Bernasik, Zastosowanie wiązki zjonizowanych klastrów gazu do profilowania głębokościowego materiałów polimerowych metodą spektroskopii fotoelektronów
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Uwięzienie elektrostatyczne oraz manipulacja stanami spinowo-dolinowymi nośników w kropkach kwantowych definiowanych w nanorurkach węglowych i dwuwarstwowym grafenie
 • prof. dr hab. Janusz Wolny, Własności strukturalne i mechaniczne metali - od prostych struktur do złożonych stopów metali na przykładzie kwazikryształów i innych układów międzymetalicznych
 • prof. dr hab. Stanisław Bednarek, Sterowane elektrostatycznie oddziaływanie spin-orbita w zastosowaniu do operacji na spinie pojedynczego elektronu (lub dziury) w nanostrukturze półprzewodnikowej.
 • dr Adam Bzdak, Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC.
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, Symulacje zjawisk interferencyjnych na złączach n-p indukowanych elektrostatycznie w grafenie przez sondę skanującą
 • prof. dr hab. Piotr Bożek, Badanie czasoprzestrzennej dynamiki zderzeń jądrowych poprzez kolektywne korelacje wielocząstkowe.
 • dr hab. inż. Jakub Cieślak, Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą
 • dr hab. inż. Tomasz Szumlak, Wkład do rozwoju trygera wysokiego poziomu eksperymentu LHCb oraz przyszłościowych półprzewodnikowych systemów do precyzyjnej rekonstrukcji położenia cząstek naładowanych
 • dr hab. Tomasz Ślęzak, "Sterowalne właściwości magnetyczne nanostruktur spintronicznych na bazie stopu FeRh"
 • dr inż. Leszek Adamczyk, "Badanie ekskluzywnej i prawie ekskluzywnej produkcji stanów o małych masach z wykorzystaniem tagerów w przód w eksperymencie ATLAS na akceleratorze LHC"
 • dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, "Analiza zniszczeń radiacyjnych pozycjoczułych planarnych mikro-paskowych sensorów krzemowych dla fizyki wysokich energii"
 • konsorcjum z UJ, dr inż. Mirosław Zimnoch, "Zmiana ekspresji mikroRNA ludzkich monocytów krwi obwodowej wskutek ekspozycji na cząsteczki pyłu zawieszonego PM 2,5 in vitro-potencjalny związek między zanieczyszczeniem powietrza a miażdżycą"
 • dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, "Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC"
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, "Ocena możliwości zastosowania analiz pełnego składu izotopowego wody (zawartość deuteru, tlenu-18 oraz tlenu-17) w hydrologii"
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran, "Elektryczna kontrola spinu nośników zlokalizowanych w silicenie"
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański, "Badanie procesu odkształcenia sprężysto-plastycznego i mikrozniszczeń w materiałach polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i modelu samouzgodnionego "
 • prof. Piotr Bożek, "Stan początkowy i wczesna ewolucja w zderzeniach jądrowych o najwyższych energiach"
 • SONATA BIS

 • dr inż. Bartłomiej Wiendlocha Rola stanów rezonansowych, sprzężenia spin-orbita i nieporządku w nadprzewodnictwie wybranych materiałów
 • dr inż. Sebastian Wroński, Opracowanie modelu przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń
 • dr hab. inż. Damian Rybicki, Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych”

  SONATA

 • dr inż. Sebastian Wroński, Badanie mechanizmów deformacji i rekrystalizacji w materiałach o strukturze heksagonalnej
 • dr inż. Kamil Kutorasiński, "Poszukiwania i badanie nowych oraz optymalizacja istniejących stopów termoelektrycznych metodą KKR-CPA"
 • dr inż. Marianna Marciszko, "Badanie własności materiałów polikrystalicznych z użyciem metody MGIXD" (Sonata)
 • dr Renata Szymańska, "Nowe lipidy prenylowe - występowanie, biosynteza i działanie biologiczne”
 • dr inż. Marcin Wroński, "Badanie eksperymentalne in-situ oraz modelowanie mechanizmów odkształcenia metali heksagonalnych podczas rozciągania"
 • dr inż. Sylwia Fiejdasz, "Hydrożelowe magnetyczne materiały hybrydowe potencjalnie przydatne do regeneracji tkanki kostnej "
 • Sonata, dr inż. Paweł Wójcik, Badanie nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego w cienkich warstwach metalicznych, ok 300 tys. PLN
 • PRELUDIUM

 • mgr inż. Katarzyna Senderowska (promotor: doc. M.Witek) Badanie łamania symetrii CP w rozpadach mezonów Bs0 do stanów końcowych zawierających cząstkę wektorową i pseudo-skalarną w eksperymencie LHCb
 • mgr inż. Paweł Kuczera (promotor: prof. J. Wolny) Badania dyfrakcyjne i analiza strukturalna dekagonalnych kwazikryształów z rodziny Al-Cu-Me (Me=Co, Rh, Ir)
 • mgr Magdalena Kaczmarska (promotor: prof. K. Burda) Badanie korelacji między strukturą szkieletu błonowego oraz przepuszczalności O2 i Na+ /K+ czerwonych ciałek krwi pacjentów z nadciśnieniem
 • mgr inż. Kamil Kutorasiński (prof. J. Toboła) Badanie wpływu własności elektronowych stopów wieloatomowych na efektywność konwersji energii w zjawiskach termoelektrycznych
 • mgr inż. Paweł Szumniak (prof. S. Bednarek)Teoretyczne badanie dynamiki spinowej solitonów elektronowych i dziurowych w nanourządzeniach półprzewodnikowych mających znaleźć zastosowanie w obliczeniach kwantowych
 • mgr inż. Michał Gałkowski (prof. K. Różański) Zmienność czasowa i przestrzenna podtlenku azotu w atmosferze południowej Polski: oszacowanie regionalnych stężeń oraz strumieni N2O
 • mgr inż. Wojciech Pasek (dr hab. inż. B. Szafran) Charakterystyka ładowania i zachowania skorelowane w dziurowych sztucznych atomach
 • mgr Krzysztof Misztal, Identyfikacja osób na podstawie tęczówki oka w zmiennych warunkach środowiskowych
 • mgr inż. Dominika Augustyńska, Wpływ wybranych ksantofili na własności fizykochemiczne błon modelowych
 • mgr inż. Mateusz Marzec, Modyfikacja poziomów energetycznych złącz polimer/metal (dr hab. inż. Andrzej Bernasik)
 • mgr inż. Radosław Strzałka, Badanie struktury kwazikryształów ikozaedrycznych (prof. Janusz Wolny)
 • mgr inż. Mariusz Dawid Jędrychowski, Badanie wpływu mikrostruktur początkowych 2D i 3D na symulacje zjawiska rekrystalizacji i rozrostu ziaren w heksagonalnym tytanie w oparciu o zaproponowany model Pottsa oraz dane EBSD (dr hab. inż. Jacek Tarasiuk).
 • mgr inż. Ireneusz Bugański, Wpływ nieporządku fazonowego na obraz dyfrakcyjny struktur kwaziperiodycznych (prof. Janusz Wolny).
 • mgr inż. Dominik Przyborowski , Rozwój wielokanałowego systemu odczytu słomkowych detektorów proporcjonalnych dla eksperymentu PANDA w FAIR, GSI.(prof. Marek Idzik)
 • mgr inż. Krzysztof Kolasiński, Symulacje mikroskopii bramki skanującej dla układów dwuwymiarowych z oddziaływaniem spin-orbita (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Elżbieta Wach, Mikroskopia blokady kulombowskiej kropek kwantowych (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr Gabriela Ciołek, Uczenie statystyczne dla łańcuchów Markowa
 • mgr inż. Maciej Majewski, Inteligentne oprogramowanie monitorujące oraz testy krzemowych sensorów pikselowych dla zmodernizowanego detektora wierzchołka w eksperymencie LHCb (prof. Tomasz Szumlak)
 • mgr inż. Wojciech Krupa,Innowacyjne zastosowanie inteligencji obliczeniowej do analizy rozpadu Bs->Ds*K* oraz autonomicznej oceny jakości danych detektora UT w eksperymencie LHCb (prof. Tomasz Szumlak)
 • ETIUDA

 • mgr inż. Krzysztof Kolasiński, Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym. (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Edyta Osika, Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych zdefiniowanych elektrostatycznie w nanorurkach węglowych. (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Dariusz Żebrowski, Stany zlokalizowane w kropkach kwantowych indukowanych elektrostatycznie w dwuwarstwowym grafenie (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Alina Mreńca, Mikroskopia rezonansowa transportu kwantowego w grafenie, (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Jakub Chęciński, Modelowanie oscylacji namagnesowania wzbudzanych przez spinowo spolaryzowany prąd w cienkich warstwach ferromagnetycznych, (prof. Tomasz Stobiecki)
 • mgr inż. Jakub Kremer, Measurement of W boson production in pp collisions at 5.02 TeV and optimization of electron identification in Pb+Pb collisions with the ATLAS detector, (prof. Iwona Grabowska-Bołd)
 • mgr inż. Piotr Janus, Measurement of W boson production in Pb+Pb collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector, (prof. Mariusz Przybycień)
 • mgr inż. Bartłomiej Rzeszotarski, Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu, (prof. Bartłomiej Szafran)
 • mgr inż. Izabela Biało, Rola korelacji ładunkowych w mechanizmie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, (prof. Andrzej Kozłowski)
 • MINIATURA

 • dr inż. Marcin Kowalik, Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowego
 • dr inż. Maciej Chrobak, Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi na powierzchniowe stany elektronowe w kanonicznych izolatorach topologicznych typu Bi2Se3
 • dr inż. Anna Kozioł-Rachwał, Zwiększenie oddziaływania ferromagnetyk/antyferromagnetyk epitaksjalnych warstw Fe/FeO
 • SHENG

 • dr hab. Adam Bzdak, Dynamika gorącej materii QCD w zderzeniach ciężkich jonów: od małych do dużych systemów
 • Strona główna Wydziału