Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Kolegium Wydziału

Kolegium wydziału jest gremium opiniodawczo-doradczym dla dziekana, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz doktorantów i studentów, wybrani zgodnie z załącznikiem nr 1 Statutu.

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą także uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałowe opiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.

Skład Kolegium Wydziału

Dziekan

Prodziekani

Kierownicy katedr

Dyrektor administracyjny

Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele pozostałych pracowników

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr inż. Paweł Jagoda
 • mgr inż. Wojciech Krupa

Przedstawiciele studentów

 • inż. Piotr Pigoń

 • Jakub Goryl
 • Daria Oczkiewicz
 • Kinga Zasiadczyk

Uczestniczący z głosem doradczym

Przedstawiciele związków zawodowych

 • dr inż. Andrzej Skoczeń
 • dr inż. Paweł Jodłowski

Osoby zaproszone przez dziekana

Strona główna Wydziału