Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Sprawy socjalne

Pomoc materialna

Wnioski o stypendium Rektora

Według regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

 • W dniu 1 października każdy student (poza studentami 1go roku) otrzyma poprzez system Wirtualnej Uczelni informację o minimalnej średniej ocen za ubiegły rok akademicki, uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora. W terminie do 10 października student, posiadający średnią ocen równą lub wyższą od wskazanej w informacji i spełniający pozostałe warunki, o których mowa w regulaminie, winien złożyć w dziekanacie Wydziału wniosek o stypendium, wg obowiązującego wzoru.
 • O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Zainteresowani studenci winni każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 10 października danego roku złożyć w dziekanacie podanie do Rektora wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.
 • Wniosek do Rektora AGH o przyznanie stypendium naukowego: DOC

Wnioski o pomoc socjalną

 • Wnioski będą przyjmowane do pierwszego dnia roku akademickiego włącznie, prosimy jednak o składanie dokumentów jak najszybciej.
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej dla studentów AGH.
 • Wymagane dokumenty do uzyskania pomocy materialnej (2016/2017)
 • Wniosek o przyznanie/zwiększenie stypendium socjalnego: DOC
 • Wniosek o przyznaniejednorazowego stypendium na dziecko: DOC
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego (dla osób niepełnosprawnych): DOC
 • Wniosek korygujący: DOC
 • Wniosek o przyznanie zapomogi: DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego: DOC
 • Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów poza terenem gminy: PDF
 • Oświadczenie o dochodach z zagranicy: PDF
 • Oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym: DOC
 • Oświadczenie o wysokości dochodu objętego zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub kartą podatkową. PDF
 • Oświadczenie dla umów najmu: DOC
 • Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej: DOC
 • Oświadczenie o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym : DOC
 • Kalkulator (arkusz kalkulacyjny do obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta).
 • STYPENDIA IUVENUS-KNOW

  Wniosek o stypendium należy składać do 15 października w dziekanacie

  Miasteczko Studenckie AGH

  Wnioski o akademik

  Wszelkie informacje o dostępności i zasadach ubiegania się o miejsce w akademiku dostępne są TUTAJ
  Strona główna Wydziału