Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

 

Rekrutacja  Rekrutacja

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Podstawą wykształcenia dobrego inżyniera jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw metod współczesnej techniki i stosowanej aparatury. Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewniają takie wykształcenie poparte umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer: zarówno w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu jak i w zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych.

Absolwenci wydziału, o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym (zastosowanie komputerów w nauce i technice) i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe), posiadający umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów z pogranicza różnych dyscyplin znajdują zatrudnienie w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się gospodarki.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH.

Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie:

https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/


Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne:

 • I stopnia na kierunkach fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka stosowana i mikro- i nanotechnologie w biofizyce ,
 • II stopnia na kierunku fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka stosowana i mikro- i nanotechnologie w biofizyce,
 • a także studia doktoranckie kończące się nadaniem stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki albo biofizyki.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-Rekrutacja.

Studia 1. stopnia (inżynierskie) i 2. stopnia (magisterskie)


Kandydaci na studia IS wybierają ścieżkę dyplomowania w ramach tych studiów podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia. O przyjęciu na określoną ścieżkę decyduje prodziekan ds. studenckich w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych ścieżkach dyplomowania.Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje czterdzieści pytań, z przedmiotów objętych programem studiów danego kierunku.


Studia doktoranckie

 • Fizyka
 • Biofizyka

Kandydaci przystępujący do egzaminu na studia doktoranckie powinni zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie główwnej AGH w zakładce Doktoranci. Po zarejestrowaniu się należy dostarczyć na Wydział papierową wersję dokumentów.

 • Uchwała nr 2/12/2018 Rady Wydziału - w sprawie terminów egzaminów wstępnych oraz limitów przyjęć na Wydziałowe Studia Doktoranckie

 • ilość oferowanych miejsc – 17 (fizyka) + 8 (biofizyka)

 • ilość stypendiów oferowanych przez Wydział – do 25

 • Warunki rekrutacji:
 • Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie wg wzoru:

  K = 0.3⋅Oe + 0.6⋅Ost + 0.1⋅Oj,

  gdzie: Oe - ocena z egzaminu kwalifikacyjnego w skali 2.0 - 5.0; Ost - ocena na dyplomie studiów II stopnia; Oj - ocena z egzaminu z języka angielskiego w skali 3.0 - 5.0.

  Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% ( K>85% ) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się na studiach stacjonarnych o stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorantów, na studiach niestacjonarnych o stypendium dla najlepszych doktorantów.


 • Stypendia. Stypendium doktoranckie: 2000 PLN /miesiąc. Ponadto możliwość uzyskania stypendium projakościowego (w roku 2017/2018 decyzją Rektora AGH ustalone na 1000 PLN/miesiąc) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (w roku 2017/2018 800 PLN/miesiąc).

 • Harmonogram egzaminów: 12 lutego 2019 r (rekrutacja na semestr letni).

 • Rejestracja kandydatówdo 8 lutego 2019 r. (rekrutacja letnia) w Dziekanacie Studiów III Stopnia.
 • Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.

Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB)

 • Studia Wydział prowadzi począwszy od 2017/2018 roku z udziałem Wydziału Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutów PAN: Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera oraz Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego.

 • Liczba oferowanych miejsc – 25 na Wydział

 • Liczba stypendiów oferowanych przez Wydział – do 25

 • Zagadnienia do egzaminu wstępnego – fizyka, biofizyka

 • Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia według wskaźnika rekrutacji, wg wzoru:

  K = 0.4⋅Ost + 0.5⋅Oe + 0.1⋅Oj,

  gdzie: Ost - średnia ze studiow, Oe - wynik egzaminu ustengo; Oj - wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego; On - ocena osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień i prezentacji konferencyjnych).

 • Stypendia: WFiIS może przyznać stypendium doktoranckie w wysokości 2000 PLN/miesiąc, stypendium projakościowe oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Ponadto, w razie powodzenia aplikacji o dofinansowanie z funduszy POWER, stypendium naukowe 1500 PLN/miesiąc. Więcej informacji jest dostępne w zakładce Stypendia witryny studiów FCB.

 • Rejestracja kandydatów i harmonogram egzaminów: informacje dostępne w zakładce Rekrutacja witryny studiów FCB.


 • Adresy

  Adres do korespondencji:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
   Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
   al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  • e-mail: rekrutacja@fis.agh.edu.pl

  Adres Dziekanatu Studiów I i II Stopnia:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
   Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
   ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 18, parter
  • fax: 12 6340010
  • tel: 12 6172950 lub 12 6172952
  • e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

  Adres Dziekanatu Studiów III Stopnia:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza
   Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
   ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 328, III piętro
  • fax: 12 6340010
  • tel: 12 6172953
  Kierownik studiów doktoranckich: Dziekanat studiów doktoranckich: mgr Krystyna Sobczyk
Strona główna Wydziału