Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

 

Rekrutacja  Rekrutacja

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Podstawą wykształcenia dobrego inżyniera jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw metod współczesnej techniki i stosowanej aparatury. Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewniają takie wykształcenie poparte umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer: zarówno w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu jak i w zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych.

Absolwenci wydziału, o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym (zastosowanie komputerów w nauce i technice) i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe), posiadający umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów z pogranicza różnych dyscyplin znajdują zatrudnienie w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się gospodarki.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH.

Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/:

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne

 • I stopnia na kierunkach fizyka medyczna, fizyka techniczna i informatyka stosowana,
 • II stopnia na kierunku fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka stosowana,
 • a także III stopnia kończące się nadaniem stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki albo biofizyki.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-Rekrutacja.

Studia 1. stopnia (inżynierskie)

Studia 2. stopnia (magisterskie)

 • Fizyka Techniczna
  • ---

 • Fizyka Medyczna
  • Dozymetria i elektronika w medycynie
  • Techniki obrazowania i biometria

 • Informatyka Stosowana
  • Modelowanie i analiza danych
  • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
  • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
  • Computer Methods in Science and Technolgy


Kandydaci na studia FM i IS wybierają specjalności w ramach tych studiów podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia (patrz wyżej). O przyjęciu na określoną specjalność decyduje prodziekan ds. studenckich w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych specjalnościach.Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje czterdzieści pytań, z przedmiotów objętych programem studiów danego kierunku.


Studia 3. stopnia (doktoranckie)

 • Fizyka
 • Biofizyka

Kandydaci przystępujący do egzaminu na studia doktoranckie powinni zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie główwnej AGH w zakładce Doktoranci. Po zarejestrowaniu się należy dostarczyć na Wydział papierową wersję dokumentów.

 • ilość oferowanych miejsc – 17 (fizyka) + 8 (biofizyka)

 • ilość stypendiów oferowanych przez Wydział – do 25

 • Warunki rekrutacji:
 • Stypendia doktoranckie będą przyznane osobom z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym:

  K = 0.6*Ost + 0.25*Oe + 0.1*Oj+0.05*On,

  gdzie: Ost - ocena na dyplomie magisterskim; Oe - wynik egzaminu ustengo; Oj - wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego; On - ocena osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień i prezentacji konferencyjnych).

 • Stypendia. Stypendium doktoranckie: 2000 PLN /miesiąc. Ponadto możliwość uzyskania stypendium projakościowego (w roku 2016/17 decyzją Rektora AGH ustalone na 1100 PLN/miesiąc) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (w roku 2016/2017 700 PLN/miesiąc).

 • Harmonogram egzaminów:14 lipca 2017 (I rekrutacja) o 9:00 (w pawilonie D-10, p. 321, ul. Reymonta 19) oraz 14, 15, 25 września 2017 (II rekrutacja) (w tym samym miejscu i czasie). 14, 15 lutego 2018r (rekrutacja zimowa)

 • Rejestracja kandydatów – do 11 lipca 2017 (na termin lipcowy); do 11 września 2017 (na termin wrześniowy [15.09.2017 ogłoszono przedłużenie terminu do 22.09.2017] ) w Dziekanacie Studiów III Stopni, do 11 lutego 2018 r (na rekrutację zimową).
 • Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.

Środowiskowe Studia Doktoranckie ”Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB)

 • Studia Wydział prowadzi począwszy od 2017/2018 roku z udziałem Wydziału Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH, Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutów PAN: Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera oraz Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego.

 • ilość oferowanych miejsc – 25 na Wydział

 • ilość stypendiów oferowanych przez Wydział – do 25

 • Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym lista dokumentów - podana jest odpowiednią uchwałą RW.
 • Stypendia będą przyznane osobom z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym:

  K = 0.4*Ost + 0.5*Oe + 0.1*Oj,

  gdzie: Ost - średnia ze studiow, Oe - wynik egzaminu ustengo; Oj - wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego; On - ocena osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień i prezentacji konferencyjnych).

 • Stypendia . Stypendium doktoranckie : 2000 PLN /miesiąc. Ponadto możliwość uzyskania stypendium projakościowego (w roku 2016/17 1000 PLN/miesiąc) oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (w roku 2016/2017 700 PLN/miesiąc). Ponadto w razie powodzenia aplikacji o dofinansowanie z funduszy POWER, stypendium naukowe 1500 PLN/miesiąc.

 • Harmonogram egzaminów: 18-20 września 2017 (I rekrutacja) (w pawilonie D-10, p. 321, ul. Reymonta 19) oraz 13-15 lutego 2018 (rekrutacja zimowa)

 • Rejestracja kandydatów do 15 września 2017 (na termin wrześniowy) w Dziekanacie Studiów III Stopni, do 10 lutego 2018 r (na rekrutację zimową).
 • Dokumenty prosimy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, pawilon D-10, pok. 328.

Adresy

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • e-mail: rekrutacja@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów I i II Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 18, parter
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172950 lub 12 6172952
 • e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów III Stopnia:

Strona główna Wydziału