Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

 

Rekrutacja  Rekrutacja

Informacje ogólne

W dzisiejszych czasach nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Podstawą wykształcenia dobrego inżyniera jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw metod współczesnej techniki i stosowanej aparatury. Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewniają takie wykształcenie poparte umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer: zarówno w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu jak i w zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych.

Absolwenci wydziału, o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym (zastosowanie komputerów w nauce i technice) i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe), posiadający umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów z pogranicza różnych dyscyplin znajdują zatrudnienie w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się gospodarki.

Rekrutacja będzie się odbywała w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH.

Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronie http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/:

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne

 • I stopnia na kierunkach fizyka medyczna, fizyka techniczna i informatyka stosowana,
 • II stopnia na kierunku fizyka medyczna, fizyka techniczna, informatyka stosowana,
 • a także III stopnia kończące się nadaniem stopnia doktora nauk fizycznych w dziedzinie fizyki albo biofizyki.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-Rekrutacja.

Studia 1. stopnia (inżynierskie)

Studia 2. stopnia (magisterskie)

 • Fizyka Techniczna
  • ---

 • Fizyka Medyczna
  • Dozymetria i elektronika w medycynie
  • Techniki obrazowania i biometria

 • Informatyka Stosowana
  • Modelowanie i analiza danych
  • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
  • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
  • Computer Methods in Science and Technolgy


Kandydaci na studia FM i IS wybierają specjalności w ramach tych studiów podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia (patrz wyżej). O przyjęciu na określoną specjalność decyduje prodziekan ds. studenckich w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych specjalnościach.Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje czterdzieści pytań, z przedmiotów objętych programem studiów danego kierunku.


Studia 3. stopnia (doktoranckie)

 • Fizyka
 • Biofizyka

Kandydaci przystępujący do egzaminu na studia doktoranckie powinni zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie główwnej AGH w zakładce Doktoranci. Po zarejestrowaniu się należy dostarczyć na Wydział papierową wersję dokumentów.

 • ilość oferowanych miejsc – 17 (fizyka) + 8 (biofizyka)

 • ilość stypendiów oferowanych przez Wydział – do 25

 • Warunki rekrutacji:
 • Stypendia będą przyznane osobom z najlepszym wynikiem rekrutacyjnym:

  K = (1-wn)*(0.7*Ost + 0.2*Oe + 0.1*Oj) + wn*On,

  gdzie: Ost - ocena na dyplomie magisterskim; Oe - wynik egzaminu ustengo; Oj - wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego; On - ocena osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień i prezentacji konferencyjnych) przy czym te ostanie nie są obligatoryne (wn=0.1 jeśli są i wn=0.0 jeśli ich nie ma).

 • Harmonogram egzaminów: 15 lipca 2016 o 9:00 (w pawilonie D-10, p. 321, ul. Reymonta 19) bądź 15 i 16 września 2016 (w tym samym miejscu i czasie).

 • Rejestracja kandydatów – przed 12 lipca 2016 (na temrin lipcowy); przed 12 września (na termin wrześniowy) w Dziekanacie Studiów III Stopnia.

Adresy

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • e-mail: rekrutacja@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów I i II Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 18, parter
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172950 lub 12 6172952
 • e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Adres Dziekanatu Studiów III Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 328, III piętro
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172953
 • e-mail:
Strona główna Wydziału