Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Zestaw pytań dla ankiety studenckiej

 1. Zajęcia były prowadzone zgodnie z sylabusem przedmiotu/modułu (np. kryteria oceniania, wymiar godzin, osiągnięte efekty kształcenia).
 2. Wszystkie zgłaszane na zajęciach niejasności zostały wyjaśnione w trakcie zajęć, konsultacji lub w innej formie (np. poprzez umieszczenie wyjaśnienia w Internecie).
 3. Kryteria i zasady obliczania oceny końcowej lub zaliczenia zostały określone na pierwszych zajęciach.
 4. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem , oraz rozpoczynały i kończyły się punktualnie.
 5. Osoba prowadząca była dostępna dla studentów (konsultacje, poczta elektroniczna itp.).
 6. Zajęcia były należycie przygotowane przez prowadzącego.
 7. Osoba prowadząca zajęcia przekazywała wiadomości w sposób jasny i zrozumiały.
 8. Na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności.
 9. Zajęcia zachęcały do myślenia i aktywnego uczestnictwa.
 10. Sposób prowadzenia zajęć umożliwiał wzbogacenie wiedzy lub umiejętności.
 11. Osoba prowadząca była wymagająca i konsekwentna.
 12. Osoba prowadząca była obiektywna.
 13. Osoba prowadząca wskazywała na związki przedmiotu z zagadnieniami praktycznymi.
 14. Osoba prowadząca przestrzegała kryteriów zaliczenia podanych na pierwszych zajęciach.

 

Strona główna Wydziału