Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Prace dyplomowe

Wybór tematów prac dyplomowych odbywa się za pośrednictwem systemu MISIO.

Redakcja pracy dyplomowej

W dokumencie dostępnym pod tym linkiem znajdą Państwo kilka uwag o pisaniu pracy dyplomowej.

MAGISTERSKI EGZAMIN DYPLOMOWY (obrona pracy)

Warunkiem przystąpienia do obrony pracy dyplomowej jest złożenie w Dziekanacie:

 • 0. Podpisanego przez promotora raportu wydrukowanego z systemu JSA
 • 1. Wydrukowanej dwustronnie PRACY DYPLOMOWEJ, oprawionej (nie bindowanej!!!) w MIĘKKĄ oprawę, zawierającej obie recenzje oraz podpisy: Opiekuna, Recenzenta, Magistranta oraz podpis Kierownika Katedry.
 • 2. Uzupełnionej KARTY ODEJŚCIA STUDENTA – kartę można wydrukować ze strony internetowej naszego Wydziału lub odebrać w dziekanacie.
 • 3. CZTERECH ZDJĘĆ o wymiarze 4,5 x 6,5 cm w stroju galowym!!! Przy zamawianiu odpisów dyplomu w języku obcym (angielskim) dodatkowo 1 zdjęcie do każdego odpisu.
 • 4. DOWODU WPŁATY ZA DYPLOM:
  Opłatę należy wnieść na indywidualny numer konta widoczny w Wirtualnym Dziekanacie jako Tytuł wpłaty podając ID widoczne przy naliczonej opłacie za dyplom. Celem naliczenia opłaty za dyplom, należy poinformować dziekanat (np. mailowo) o ilości zamawianych odpisów w każdym z języków. Opłaty za dyplom naliczane są zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 43/2019.
 • 5. Policzoną przez siebie średnią ze studiów.
 • 6. podania o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym suplementów z podaną ilością sztuk.

Termin obrony pracy dyplomowej może być wyznaczony po ukazaniu się w systemie MISIO obydwóch recenzji pracy nie wcześniej niż na 5 dni roboczych po złożeniu w Dziekanacie wymienionych wyżej w punktach 2 do 6 dokumentów. Dokumenty te można składać przed ukazaniem się recenzji.

W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego”.

Obowiązujące na Wydziale wzory strony tytułowej pracy magisterskiej można pobrać z zakładki Wzory dokumentów.

Prace inżynierskie

Wyboru prac należy dokonać w terminie wskazanym przez Prodziekana ds. Studenckich, jednak nie później niż 20 września. Brak takiego wyboru stanowi formalną podstawę odmowy wpisu na 7. semestr.

Pracę należy zdeponować w systemie MISIO w elektronicznej wersji PDF na tyle wcześnie, aby zrecenzowaną (przez opiekuna i recenzenta) móc dostarczyć do dziekanatu przed terminem kierunkowego egzaminu inżynierskiego.

Przed ,,wrzuceniem'' jej do systemu dobrze jest (czytaj ,,należy'') pokazać jej manuskrypt Opiekunowi pracy. Po zdeponowaniu jej w systemie i zaznaczeniu, że jest to finalna wersja pracy jej Opiekun będzie miał możliwość oceny i zrecenzowania pracy, dziekan zaś możliwość powołania jej Recenzenta.

Zarówno praca jak i obie recenzje pojawią się w systemie – na publicznie dostępnych stronach internetowych.

Po uzyskaniu dwóch recenzji proszę:

 • wydrukować pracę (z systemu MISIO),
 • podpisać oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy (z Wirtualnej Uczelni);
 • wydrukować obie recenzje (z systemu MISIO);
 • podejść do Opiekuna i Recenzenta po podpisy na recenzjach;
 • uzyskać od Opiekuna raport z systemu JSA z jego podpisem;
 • osobno wydrukowane i podpisane recenzje, raport z JSA i oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy złożyć w dziekanacie celem rejestracji w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Prodziekana ds. Studenckich;
 • w celu usprawnienia prac komisji egzaminu dyplomowego pracę w miękkiej oprawie (grzbiet a nie bindowanie) również proszę złożyć w dziekanacie wraz z powyższymi dokumentami.

Egzamin inżynierski składa się z dwóch części, z których pierwsza ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test obejmuje tematykę dotyczącą kierunku studiów i pokrywa się z zagadnieniami do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia na ten sam kierunek.

Osoby, które nie zarejestrują pracy w regulaminowym terminie zostaną skreślone z listy studentów.


Obowiązujące na Wydziale wzory strony tytułowej pracy inżynierskiej można pobrać z zakładki Wzory dokumentów.

Suplement do dyplomu

Suplement jest załącznikiem do dyplomu, w którym można umieścić dodatkowe informacje dotyczące indywidualnych osiągnięć studenta np.:

 • odbytych praktyk, szkoleń, wyjazdów np. w ramach programu ERASMUS (nazwa, miejsce, czas odbycia praktyk),
 • studiów indywidualnych (czas trwania – nr semestru, nazwisko opiekuna),
 • działalności w studenckim kole naukowym (nazwa, funkcje, nagrody, ewentualne publikacje),
 • działalności w organizacjach studenckich (nazwa organizacji, okres działalności, pełnione funkcje, osiągnięcia),
 • zdobytych nagród i wyróżnień.

Powyższe informacje mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu jeżeli zostaną dostarczone do Dziekanatu lub wysłane na adres mailowy: grzyb@fis.agh.edu.pl do 3 dni od daty obrony. Należy podać te informacje, które można udokumentować odpowiednimi, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami itp.

Strona główna Wydziału