Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 13/2019
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 16 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 28 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
 • 23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 29 stycznia do 9 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 10 lutego do 16 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa
 • 17 lutego do 23 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 24 lutego do 30 września - semestr letni
 • 24 lutego do 14 czerwca - zajęcia semestru letniego**
 • 9 kwietnia do 14 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 15 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
 • 1 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* 3 stycznia 2020 r. może być wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odrobienia zajęć przypadających w ten dzień po uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym te zajęcia oraz uczestniczącymi w nich studentami

* w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku

** w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

19 października 2019 r. - uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji 100-lecia AGH oraz 101-szej Inauguracji Roku Akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2019 r., 11 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 6 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 3 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 18 października 2019 r., 31 października 2019 r., 12 czerwca 2020 r.

Okres od 16 do 30 września 2020 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.


§ 2
 

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopniaDziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.

§ 3

 1. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1


§ 4

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2019/2020 określa odrębne zarządzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania w systemie informatycznym Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.


§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2020 rREKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Organizacja 7-ego semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • 1 października 2019 do 16 grudnia 2019 oraz 20 grudnia 2019 - zajęcia semestru zimowego
 • 17 grudnia 2019 do 22 grudnia 2019 z wyłączeniem 20 grudnia 2019 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. I
 • 23 grudnia 2019 do 2 stycznia 2020 - wakacje zimowe
 • 3 stycznia 2020 do 18 stycznia 2020 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. II
 • do 28 stycznia 2020 - rejestracja prac dyplomowych
 • 29 stycznia 2020 - kierunkowy egzamin inżynierski
 • 30 stycznia - 4 lutego 2020 - obrony prac inżynierskich

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr. inż. Paweł Armatys

Strona główna Wydziału