Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwalonego przez Senat AGH uchwałą Nr 54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. z póżn. zm., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 17 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 25 stycznia - zajęcia semestru zimowego
 • 22 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 26 stycznia do 10 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 11 lutego do 17 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
 • 18 lutego do 24 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 25 lutego do 30 września - semestr letni
 • 25 lutego do 14 czerwca - zajęcia semestru letniego
 • 18 kwietnia do 23 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 15 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
 • 1 lipca do 1 września - wakacje letnie
 • 2 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa


 • 4 października 2018 r. - 100-na inauguracja roku akademickiego

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 20 czerwca.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 2 maja.

Jednocześnie, w związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i organizowanymi wydarzeniami i imprezami:

 1. w dniach 19-20 stycznia 2019 r. (sobota-niedziela) w pawilonie A-0 nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczne,
 2. w dniach 25-26 maja 2019 r. (sobota-niedziela) zaleca się, aby, w miarę możliwości, nie odbywały się zjazdy studiów niestacjonarnych.

Okres od 16 do 30 września 2019 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.


§ 2

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia roku akademickiego.

§ 3

 1. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie póżniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1.


§ 4

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2018/2019 określa odrębne Zarzšdzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen w Wirtualnej Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2019 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Organizacja 7-ego semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • 1 października 2018 do 16 grudnia 2018 - zajęcia semestru zimowego
 • 17 grudnia 2018 do 23 grudnia 2018 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. I
 • 24 grudnia 2018 do 2 stycznia 2018 - wakacje zimowe
 • 3 stycznia 2019 do 10 stycznia 2019 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. II
 • 11 stycznia 2019 do 28 stycznia 2019 - rejestracja prac dyplomowych
 • 28 stycznia 2019 - kierunkowy egzamin inżynierski
 • 29 stycznia - 4 lutego 2019 - obrony prac inżynierskich

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr. inż. Paweł Armatys
Strona główna Wydziału