Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 27 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
 • 23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 28 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 12 lutego do 20 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa
 • 21 lutego do 27 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 28 lutego do 30 września - semestr letni
 • 28 lutego do 22 czerwca - zajęcia semestru letniego
 • 14 kwietnia do 19 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 23 czerwca do 7 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 8 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
 • 1 września do 16 września - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* w dniach 22 grudnia 2021 r., 25 stycznia 2022 r. oraz 15 czerwca 2022 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla czwartku,
a w dniu 22 czerwca 2022 r. według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2021 r., 11 listopada 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 6 stycznia 2022 r., 1 maja 2022 r., 3 maja 2022 r., 16 czerwca 2022 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

Okres od 17 do 30 września 2022 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

§ 2.
 

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.

§ 3.

 1. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1.


§ 4.

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2021/2022 określa odrębne zarządzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen w systemach informatycznych Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.


§ 5.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2022 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
 

Organizacja 7-ego semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

(na podstawie §6 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych AGH obowiązującego od dn. 01.10.2019):

 • 1 października 2021 do 15 grudnia 2021 - zajęcia semestru zimowego,
 • 16 grudnia 2021 do 22 grudnia 2021 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. I,
 • 23 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022 - wakacje zimowe,
 • 3 stycznia 2022 do 16 stycznia 2022 - zimowa sesja egzaminacyjna - cz. II,
 • do 20 stycznia 2022 - rejestracja prac dyplomowych,
 • 21 stycznia 2022 - kierunkowy egzamin inżynierski,
 • 28 stycznia 2022 do 2 lutego 2022 - obrony prac inżynierskich.

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr. inż. Katarzyna Matusiak
Strona główna Wydziału