Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału
 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020


Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w zw. z art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1
 

W Zarządzeniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 §1 w zakresie organizacji semestru letniego otrzymuje następujące brzmienie:

 • 24 lutego do 30 września    - semestr letni
 • 24 lutego do 21 czerwca*         - zajęcia semestru letniego 
 • 9 kwietnia do 14 kwietnia        - wakacje wiosenne (ferie świąteczne) 
 • 22 czerwca - 12 lipca               - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa**
 • 13 lipca do 30 sierpnia            - wakacje letnie 
 • 31 sierpnia do 20 września***  - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa**
 • 21 września - 30 września - okres przeznaczony na przeprowadzenie czynności związanych 
  z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021

* w okresie 11 marca do 21 czerwca - zawieszenie zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni przy bezpośrednim udziale studentów i prowadzących zajęcia oraz realizacja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z tym że dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz przepisami obowiązującymi w Uczelni:

 •   w okresie od 25 maja    - dla studentów ostatnich semestrów studiów;
 •   w okresie od 1 czerwca - dla wszystkich studentów.

W okresie od 1 czerwca do 21 czerwca dopuszcza się możliwość przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów.

** w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej dopuszcza się możliwość realizacji zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

*** w okresie od 15 września do 20 września - dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów wyłącznie w ramach przedmiotów obejmujących zajęcia o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 maja 2020 r., 3 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

§ 2
 

 1. Dziekan Wydziału w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji semestru letniego w roku akademickim 2019/2020:
  1. w przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia;
  2. w harmonogramie zjazdów studiów niestacjonarnych
  dokonując przesunięć terminów, o których mowa w §1. Nie dotyczy to jednak terminu zakończenia roku akademickiego.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, należy niezwłocznie ogłosić studentom na stronie internetowej Wydziału oraz przekazać do wiadomości Centrum Organizacji Kształcenia.


§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 września 2020 r.REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Strona główna Wydziału